عبدالحمید کشاورز

شعار سال

خبر ویژه

مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی :

مدکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر دانش ،مهارت،اصول ،ارزش ها و روش ها که هدف آن کمک به افراد ،گروه ها و جامعه است تا بتوانند با تکیه بر توانایی ها و استفاده از منابع موجود به استقلال  نسبی و به رضایت خاطر برسند.

با توجه به نکات ارئه شده در تعریف مددکاری اجتماعی

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی فارس به بیماران دیالیزی و پیوندی براساس تهیه گزارش مددکاری با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی بیمار نسبت به سطح بندی (1،2،3) با استفاده از منابع موجود طرح کمکی جهت بیماران با مشارکت مستقیم آنان براساس توانایی  بالقوه واستعداد وظرفیت وی با توجه به اولویت های ،مشکلات بیماران با بهره گیری از امکانات طرح ریزی و خدمات مشروحه ذیل ارائه می نماید.

  • ارائه خدمات پیشگیری و آگاه سازی
  • حمایت های اجتماعی
  • خدمات درمانی و دارویی
  • پرداخت وام قرض الحسنه
  • دراختیار قراردادن تجهیزات کمک پزشکی
  • کمک های نقدی شامل ایاب و ذهاب کمک هزینه پیوند و دارویی و سایر
  • توزیع سبد کالا و بسته هاس معیشتی
  • تامین وسایل سرمایشی و گرمایشی
  • کمک هزینه ازدواج ،تحصیل،تعمییرات منزل

اطلاعیه

پوستر