اسامی پزشکان مقیم در درمانگاه

دکتر روغنی

متخصص نفرولوژی

دکتر پیلتن

متخصص ارتوپدی

دکتر مستفیضی

طب سوزنی

دکتر فاخری

نوار عصب

برنامه زمانی پزشکان